Шьалуа  Папуашвили -  Ҳара даҽазнык иҳаҳаит изакәызаалак шьаҭак зҵам украинатәи аҧшыхәра аҳәамҭа, уи ҳтәылақәа реиҩызаратә еизыҟазаашьақәа ирҧырхагоуп
Шьалуа  Папуашвили -  Ҳара даҽазнык иҳаҳаит изакәызаалак шьаҭак зҵам украинатәи аҧшыхәра аҳәамҭа, уи ҳтәылақәа реиҩызаратә еизыҟазаашьақәа ирҧырхагоуп

«Рыцҳарас иҟалаз, ҳара даҽазнык иҳаҳаит изакәызаалак шьаҭак зҵам украинатәи аҧшыхәра аҳәамҭа,  араагьы иубарҭоуп уи баша ҳәамҭак шакәу», — иҳәеит Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы  Шьалуа  Папуашвили.

Папуашвили украинатәи АИХ иаладырҵәаз адырра дахцәажәеит. Украинатәи аҧшыхәра адыррақәа рыла,  «Урыстәыла Қырҭәтылеи, Шәамахьтәылеи, Азербаиџьани рҟны аиҿцәажәарақәа мҩаҧнагоит урыстәылатәи аалыҵ ахҧатәи атәылақәа рышҟа ареекспорт иазкны».

Шьалуа  Папуашвили ишиҳәаз ала, ари азҵаара иадҳәаланы аилыркаарақәа ҟарҵап ҳәа дгәыҕуеит.

 

Акомментари аҟаҵара