Шьалуа Папуашвили Германтәыла Бундестаг вице-ахада дылԥылеит
Шьалуа Папуашвили Германтәыла Бундестаг вице-ахада дылԥылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Германтәыла Бундестаг вице-ахада Катрин Гиоринг-Екардт дылԥылеит.

Апарламент апрессмаҵзура аинформациа ала, аиԥылараҿ Шьалуа Папуашвили Қырҭтәылеи Германтәылеи ирыбжьоу кыршықәсатәи аусеицуреи аиҩызареи дрыхцәажәеит.

Папуашвили Қырҭтәыла атерриториатә акзаареи асуверенитети рыдгылара азы Германтәыла ахаҭарнак иҭабуп ҳәа лаиҳәеит.

“Аганқәа Қырҭтәыла Евроеидгыла алалара амҩеи Қырҭтәыла европатәи аперспектива анашьаар аҵаки рыхцәажәеит. Шьалуа Папуашвили ишазгәеиҭаз, Қырҭтәыла акандидат статус аиуразы активла аусура нанагӡоит. Шьалуа Папуашвилии Катрин Гиоринг-Екардти Украина аганахьала Урыстәыла агрессиеи уи алҵҽәақәеи ирыхәаԥшит”, – иануп апарламент аланарҵәаз аинформациа аҿы.

Акомментари аҟаҵара