Шьалуа Папуашвили, Геидар Алиев 100 шықәсатәи иубилеи инамаданы, Азербаиџьан Амилаҭтә Ассамблеиаҿ дықәгылеит
Шьалуа Папуашвили, Геидар Алиев 100 шықәсатәи иубилеи инамаданы, Азербаиџьан Амилаҭтә Ассамблеиаҿ дықәгылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили, Геидар Алиев 100 шықәсатәи иубилеи инамаданы, Азербаиџьан Амилаҭтә Ассамблеиаҿ дықәгылеит.

Шьалуа Папуашвили ишазгәеиҭаз ала, ахада Геидар Алиев  ҳаамҭазтәи Азербаиџьан аҿиараҿы ахадаратә роль назыгӡаз азеиҧшмилаҭтә лидерын.

Папуашвили иажәақәа рыла, ахада Геидар Алиев Кавказаҿ аҭынчреи аҭышәынтәалареи аиқәыршәара дазҿлымҳан, Қырҭтәылеи Азербаиџьани реиҩызара арҕәҕәараҿы инаигӡаз ароль ду абзоурала, иахьазы арҭ аизыҟазаашьақәа астратегиатә партниоррашҟа ииасит, Қырҭтәыла анапхгара уи иҳаракны ахә ршьоит.

«Аенергоресурсқәа ртранзиттә маршрутқәа рышьаҭа адыркит Азербаиџьани, Қырҭтәылеи, Ҭырқәтәылеи  рзеиҧш ҽазышәарала, ари апроцесс дахагылан ахада Алиев.  Иара астратегиатә хәаҧшыра дуӡӡа иман,  еснагь ҧхьаҟа дыҧшуан, ари аганахьала дҿырҧшыган.  Ахада Алиеви иара ихаантәи ақырҭуеи аҭырқәеи лидерцәеи уаҩ изыҟамҵашаз ҟарҵеит. Усҟан аӡәгьы ихахьы изааигомызт  Европеи Азиеи еимыздо ажәытә ахәаахәҭратә мҩақәа  реиҭашьақәыргылара  иахьа абри аҩыза аҵакы шаиуа», — иҳәеит  Шьалуа  Папуашвили.