Шьалуа Папуашвили Бриуссель НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭыҧуаҩ диҧылеит
Шьалуа Папуашвили Бриуссель НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭыҧуаҩ диҧылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Бриуссель НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭыҧуаҩ диҧылеит.

Папуашвили  Мирча Џьоанеи иареи реиҧылара иазкны иҩит асоциалтә аҳа «Твиттер» аҿы.

«НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭыҧуаҩ Мирча Џьоанеи сареи аиҧылара бзиа ҳаман. Ҳара НАТО ҳаҭабууп Қырҭтәыла аҭынчратә ҧеиҧш иахьадгыло азыҳәан. Ҳара,  Қырҭтәылагьы,  инеизакны арегион аҿгьы ашәарҭадареи, аҭышәынтәалареи, ашәҭыкакаҷреи аиқәыршәара ауп хықәкыс иҳамоу, абри аганахьала зыгәра ргаша апартниорцәа ҳауп», — иҩит Шьалуа Папуашвили.

 

Акомментари аҟаҵара