Шьалуа  Папуашвили  Аудитор хада иҭыҧ азы Цотне Ҟавлашвили икандидатура иқәиргылеит
Шьалуа  Папуашвили  Аудитор хада иҭыҧ азы Цотне Ҟавлашвили икандидатура иқәиргылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа  Папуашвили  Аудитор хада иҭыҧ азы Цотне Ҟавлашвили икандидатура иқәиргылеит. Папуашвили ари аҳәамҭа ҟаиҵеит иахьатәи абрифинг аҿы.

Иара иажәақәа рыла, Аудитор хада иалхразы абжьыҭира мҩаҧгахоит анеҩстәи амчыбжь азы.

«Аобиективтә ҭҵаарақәа зегьы инрықәыршәаны, иахьазы  Аудит амаҵзура иреиҳаӡоу ахәшьара амоуп. Лымкаала,  Евроеидгылеи Аекономикатә усеицуреи аҿиареи азы аиҿкаареи еицымҩаҧыргаз аҭҵарақәа инырқәыршәаны,  2022 шықәсазы Аҳәынҭқарратә аудит амаҵзура, амаксималтә 4 баллк рҟынтәи  3,4 абалл аиуит, Адунеи абанк ишьақәнаргыло ахьыҧшымра аиндекс инақәыршәаны, Аудит амаҵзура амаксималтә 10  баллк рҟынтәи  9,5 абалл аиуит. Убри аҟынтә, Иракли Меквабишвилии Аҳәынҭқарратә аудит амаҵзура аусзуҩцәеи ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп.

Аудит амаҵзура апарламенти уи алахәылацәеи ирыцхраауеит аҳәынҭқарратә аҧара аныхра апроцесс ахылаҧшраҿы. Убри аҟынтә, зыӡбахәы ҳәоу амаҵуреи апарламенти қәҿиарала аус еицыруроуп.

Аудитор хада иахразы абжьыҭира мҩаҧаагоит иааиуа амчыбжь азы. Агәра ганы сыҟоуп апарламент алахәылацәа  Цотне Ҟавлашвили ишидгыло», — иҳәеит Шьалуа Папуашвили.