Шьалуа Папуашвили "Атәым нырра аартызаара иазку" азакәан инапы аҵаиҩит
Шьалуа Папуашвили "Атәым нырра аартызаара иазку" азакәан инапы аҵаиҩит

Қырҭтәыла апарламен ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәан инапы аҵаиҩит.

Папуашвили иажәақәа рыла, ари азакәан хықәкы хада амоуп атәым аҽалагалара ада Қырҭтәыла аполитикатәи, аекономикатәи, асоциалтәи системақәа рырӷәӷәара.

Лаҵара 28 рзы Апарламент  атәыла ахада «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан иақәылҵаз вето иаиааит. Ари аӡбара иадгылеит  84ҩык адепутатцәа, ҧшьҩык иаҿагылеит.

Қырҭтәыла ахада «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан вето ақәылҵеит лаҵара  18 рзы.Қырҭтәыла апарламент «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан ахҧатәи аҧхьарала иаднакылеит лаҵара  14 рзы.