Шьалуа Папуашвили - Америкатә жәлар рԥара егьырҭ атәылақәа рҿы аиҿагылареи, аилаҩынтреи, амчылареи рҽазыҟаҵаразы изнырхуа аилкаарақәа ҳарзыԥшуп
Шьалуа Папуашвили - Америкатә жәлар рԥара егьырҭ атәылақәа рҿы аиҿагылареи, аилаҩынтреи, амчылареи рҽазыҟаҵаразы изнырхуа аилкаарақәа ҳарзыԥшуп

«Аамерикатә жәлар рԥара егьырҭ атәылақәа рҿы аиҿагылареи, аилаҩынтреи, амчылареи рҽазыҟаҵаразы изнырхуа USAID аҟынтә аилкаарақәа ҳарзыԥшуп», — иҳәеитапарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили  Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура цәырнагаз ашаҳаҭгақәа данрыхцәажәоз.

«Қырҭтәыла ацхыраара азаарԥшра аҭоурых аҿы Америказы еиқәаҵәоу мшуп. Америкатә жәлар рԥара егьырҭ атәылақәа рҿы аиҿагылареи, аилаҩынтреи, амчылареи рҽазыҟаҵаразы изнырхуа аилкаарақәа ҳарзыԥшуп», — заявил Шалва Папуашвили.

Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура аиҿкаара “Канваси” ахаҭарнакцәа ирызку адыррақәа аланарҵәеит, урҭ рыла жьҭаара-ԥхынҷкәын азы Қырҭтәыла адеструктивтә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара апланқәа ирылан. Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура аиҿкаара “Канваси” ахаҭарнакцәа рганахьала имҩаԥнагаз маӡалатәи аусԥшааратә уснагӡатқәа раан аиуз ашаҳаҭгақәа рыхәҭа цәырнагеит.