Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла Амилаҭтә ассамблеиа ахантәаҩы амилаҭтә ныҳәамш идиныҳәалеит
Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла Амилаҭтә ассамблеиа ахантәаҩы амилаҭтә ныҳәамш идиныҳәалеит

Қырҭтәыла апарламепнт ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла Амилаҭтә ассамблеиа ахантәаҩы амилаҭтә ныҳәамш идиныҳәалоит.

“99 шықәса раԥҳьа Ҭырқәтәыла ареспублика шьаҭаркын, иалагеит ҳаамҭазтәи атәыла ӷәӷәа аргылара. Мустафа Шентоф ари аҭоурыхтә амш идысныҳәалоит, Ҭырқәтәыла амилаҭтә ассамблеиа дуи аҭырқәа жәари аҭынчреи мышхәбзазареи ирзеиӷьасшьоит”, – иҩит Твиттер аҿы Папуашвили