Севастополь ажәылараан ахәрақәа зауз ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 152-ҩык рҟынӡа инаӡеит
Севастополь ажәылараан ахәрақәа зауз ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 152-ҩык рҟынӡа инаӡеит

Украина Урыстәыла ампыҵахалара аҵаҟа иҟоу Севастополь аганахьала имҩаԥнагаз аракетатә жәылараан ахәрақәа зауз ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 152-ҩык рҟынӡа инаӡеит, урҭ рҟынтә 82-ҩык ахәшәтәырҭахь инагоуп, – аарыцҳаит урыстәылатәи аихқәа.

Ахәрақәа зауз иреиуп зықәра наӡам ахаҿқәагьы. Аҵыхәтәантәи дыррақәа рыла, хәҩык иҭахаз рыбжьара хҩык ахәыҷқәа роуп.

Урыстәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз ала, ажәылара мҩаԥган ATACMS аоперативтә-тактикатә ракетақәа рыла.