Сергеи Лавров иахьа Бақәа даҭаауеит
Сергеи Лавров иахьа Бақәа даҭаауеит

Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Лавров иахьа Бақәа даҭаауеит, уа уи Азербаиџьан анапхгара хаҭарнакцәа Ашьхатә Карабахтәи арегион иазку еиқәшаҳаҭра анагӡара апроцесс иазку азҵаарақәа дрыхцәажәоит.

Уаанӡа Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Шәамахьтәыла дыҟан.

Акомментари аҟаҵара