Сақстат -Ажьырныҳәа-абҵаразы аҭыԥантәи експорт 26.7% рыла иазҳаит
Сақстат -Ажьырныҳәа-абҵаразы аҭыԥантәи експорт 26.7% рыла иазҳаит

Астатистиказы амилаҭтә агентра аинформациа ала, 2021 шықәса ажьырныҳәа-абҵаразы аҭыԥантәи експорт 3 822.9миллион доллар иаҟаран, ари арбага ҵыԥхтәи иашьашәалоу апериод аасҭа 26.7% рыла иазҳаит.

Аекспорт, ареекспорт ада, 73.5% иаҟароуп. Ари арбага ҵыԥхтәи иашьашәалоу апериод аасҭа 28.7% рыла иазҳаит, 2 809.6 миллион доллар иаароуп.

 

Акомментари аҟаҵара