Самеба акафедралтә ныхабаа аҿы, аибашьраан иҭахаз,  импыҵахалоу Аҧснынтә зыҧсыбаҩқәа  ааргаз  13ҩык ргәаларшәаратә панихида мҩаҧысуеит
Самеба акафедралтә ныхабаа аҿы, аибашьраан иҭахаз,  импыҵахалоу Аҧснынтә зыҧсыбаҩқәа  ааргаз  13ҩык ргәаларшәаратә панихида мҩаҧысуеит

Самеба акафедралтә ныхабаа аҿы, аибашьраан иҭахаз,  импыҵахалоу Аҧснынтә зыҧсыбаҩқәа  ааргаз  13ҩык ргәаларшәаратә панихида мҩаҧысуеит.

Самеба аныхабаа аҿы иҟоуп Қырҭтәыла Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии аиҳабыра алахәылацәеи.

Аҧснытәи аибашьраан хабарда изыӡ  13ҩык рыҧсыбаҩқәа импыҵахалоу Аҧснынтә иааргеит мышәқак раҧхьа.  Урҭ рызынтәгьы,  —  фҩык аруааи бжьҩык атәылауаҩратә хаҿқәеи рыхьӡқәа еилкаауп.

«Уажәазы хабарда иӡит ҳәа иҧхьаӡоуп  2300ҩык,  206ҩык рыҧсыбаҩқәа рҭаацәарақәа ираҳҭахьеит, ҳара ари апроцесс наҳагӡоит», — илҳәеит Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи азҵарақәа рзы  Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә министр Ҭеа Ахвледиани.

 

Акомментари аҟаҵара