Саломе Зурабишвилии Европа ахеилак ахадеи 12 рекомендациеи ареформақәеи рынагӡара азҵаара иахәаԥшит
Саломе Зурабишвилии Европа ахеилак ахадеи 12 рекомендациеи ареформақәеи рынагӡара азҵаара иахәаԥшит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвилии Европа ахеилак ахада Шарль Мишели 12 рекомендациеи ареформақәеи рынагӡара азҵаара иахәаԥшит.

Шарль Мишель Европахь амҩаҿ иҟоу апрогресси апартиатә аиҟәшара аҿагылареи рҿы Қырҭтәыла хада лроль ахәшьара бзиа аиҭеит.

Қырҭтәыла ахада Европа ахеилак ахада Қырҭтәылахь дааиԥхьеит. Европа ахеилак ахада ааԥхьара идикылан, хара имгакәа Қырҭтәыла аҭаара дшазыхиоу иазгәеиҭеит.

Қырҭтәыла ахада иазгәалҭеит атәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат статус аиура аҵак ду шамоу. Саломе Зурабишвили даҽазнык иазгәалҭеит ақырҭуа жәлар Евроеидгылахь алалара шалырхыз.

Ахада МИшель ишазгәеиҭаз ала, акомиссиа ҭагалан азы “арҭбаара апакет” аҳәаақәа ирҭагӡаны аҳасабырба цәырнагоит 12 рекомендациа ирызкны, уи ашьҭахь ахада Мишель ипланқәа ирылоуп 2023 шықәса аҵыхәтәантәи аквартал аҿы Европа ахеилак амш аусхәаԥштә аҿы иашьҭанеиуа ашьаҿақәа ааирԥшыр.