Саломе Зурабишвили  Украина ақырҭуа  аибашьцәа рҭахара иадҳәаланы  адашшылара ҟалҵеит
Саломе Зурабишвили  Украина ақырҭуа  аибашьцәа рҭахара иадҳәаланы  адашшылара ҟалҵеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили  Украина 5ҩык ақырҭуа  аибашьцәа рҭахара иадҳәаланы  адашшылара ҟалҵеит.

«Иахьа Бахмуҭ ааигәара 5ҩык ақырҭуа аибашьцәа ҭахеит. Иҭахаз аибашьцәа зегьы рҭаацәареи, руацәеи, ҩызцәеи   срыдашшылоит», — илҩит  Зурабишвили.