Саломе Зурабишвили Местиа аҭыԥантәи напхгара ахаҭарнакцәа дырԥылеит
Саломе Зурабишвили Местиа аҭыԥантәи напхгара ахаҭарнакцәа дырԥылеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Местиа аҭыԥантәи напхгара ахаҭарнакцәа дырԥылеит.

Ахада лпрессмаҵзура аинформациа ала, аиԥылараҿ Шәантәыла иҭышәынтәалоу аҿиаратәи  аинфраструктуратәи проектқәа атуризм азҳареи аҿиареи шацхраауа иазгәаҭан.

Аусҳәарҭа аҟынтә ишаарыцҳаз, аинфрструктуратә проектқәа рҟынтә иалкаан Ушгулии Лентехи еимыздо амҩа апроект. Аиԥылараҿ ашәан бызшәа ауникалреи акартвелтә бызшәақәа рыбжьара уи ааннакыло аҭоурыхтә статус иахцәажәеит. Ахада ашколқәа рҿы ашәан бызшәа арҵара аԥшьгарала дықәгылеит.