Саломе Зурабишвили - Казахстан иҟоу аҭагылазаашьа агәҭынчымра снаҭоит, амчылара саҿагылоит, аескалациа лассы иалагоит ҳәа сгәыӷуеит
Саломе Зурабишвили - Казахстан иҟоу аҭагылазаашьа агәҭынчымра снаҭоит, амчылара саҿагылоит, аескалациа лассы иалагоит ҳәа сгәыӷуеит
Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Казахстан аҭыԥ змоу аҭагылазаашьа иазкны аҳәамҭа ҟалҵеит.
“Казахстан аҭыԥ змоу аҭагылазаашьа агәҭынчымра аасырԥшуеит, амчылара саҿагылоит, аескалациа лассы иалагоит ҳәа сгәыӷуеит. Аҭынч уааԥсыра рзинқәеи ршәарҭадареи хьҷазароуп. Ҳаззегьы аглобалтә ҭынчра ашьақәыргылареи ашәарҭадара арӷәӷәареи рыда ҳхәарҭам,” – илҩит Твиттер аҿы Зурабишвили.
Акомментари аҟаҵара