Саломе Зурабишвили Чарльз III аҳ итәарҭа аанкылара идылныҳәалеит
Саломе Зурабишвили Чарльз III аҳ итәарҭа аанкылара идылныҳәалеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Чарльз III Иеиду Аҳра аҳ итәарҭа аанкылара идылныҳәалеит.

«Иҳаракыра Чарльз III аҳ итәараҭа аанкылара идысныҳәалоит. Инапхгара ижәлар мышхәыбзазара рзаанагааит», — илҩит  Саломе Зурабишвили  Twitter аҿы.

Иацы Чарльз III аофициалла Британиа Ду аҳс дрыларҳәеит.