Саломе Зурабишвили Исландиа аԥыза-министр дылԥылеит
Саломе Зурабишвили Исландиа аԥыза-министр дылԥылеит

Франциа визитла иҟоу Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили “Адемократиазы адунеитә форум” аҳәаақәа ирҭагӡаны Исландиа аԥыза-министр Катрин Иакобсдотир дылԥылеит. Ахада ладминистрациа аҟынтә ишаарыцҳаз, аиԥылараҿ ирыхәаԥшит ҩганкалатәи аизыҟазаашьақәа рырҵаулара азҵаарақәа. Исландиа аԥыза-министр Исландиа аусзура априоритутқәа дырзааҭгылеит – агендертә аиҟарара, ахәықәа рзинқәа, аклимат аԥсахра азҵаара.

Аиԥылараҿ иахәаԥшит Қырҭтәыла европатәи аперспектива аиура азҵаара. Саломе Зурабишвили ишылҳәаз, Қырҭтәыла ауааԥсыра 80% евроинтеграциа иадгылоит, ари Қырҭтәыла аконституциаҿгьы иануп.