Саломе Зурабишвили  - Ииашаҵәҟьаны иаҳҭаху Евроеидгылеи Нато-и рахь узықәгәыӷыртә иҟоу ирласу аинтеграциоуп
Саломе Зурабишвили - Ииашаҵәҟьаны иаҳҭаху Евроеидгылеи Нато-и рахь узықәгәыӷыртә иҟоу ирласу аинтеграциоуп

«Ииашаҵәҟьаны иаҳҭаху Евроеидгылеи Нато-и рахь узықәгәыӷыртә иҟоу ирласу аинтеграциоуп. Абри ауп ҳшәарҭадара ахьчала зылшо», — лҳәеит Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили «Deutsche Welle» аинтервиу аҿы.

Ахада лажәақәа рыла, аибашьра атәыла ашәарҭдара аиқәыршәара алшом.

«Аибашьра ашәарҭадара ҳзаанагом, избан акәзар Урыстәыла  абашьраҿы

ахаан  аиааира агара ҳалшом», — илҳәеит Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили  Евроеидгыла алалразы аҳәара дазааҭгылан, ари амҩа иреалу мҩахеит ҳәа аалыцҳаит.

Қырҭтәыла ахада ишылҳәаз ала, Украиназы европатәи атәылақәа иаҳа́ ирацәаны аҟаҵара рылшоит

 

Акомментари аҟаҵара