Саломе Зурабишвили - Иҭахаз рҭаацәа срыдашшылоит, польшатәи ажәлари аиҳабыреи адгылара рзаасырԥшуеит
Саломе Зурабишвили - Иҭахаз рҭаацәа срыдашшылоит, польшатәи ажәлари аиҳабыреи адгылара рзаасырԥшуеит

Польшатәи ажәлари аиҳабыреи адгылара рзаасырԥшуеит, – илҩит асоциалтә каҭаҿы Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили.

„Иҭахаз рҭаацәа срыдашшылоит. Польшатәи ажәлари аиҳабыреи адгылара рзаасырԥшуеит. Польша Европа агәы ауп. Ари аӡәгьы ихамшҭроуп”, – илҩит ахада Твиттер аҿы.