Саломе Зурабишвили ЕАШ аконгресс ахаҭарнакратә палата аспикер Ненси Пелоси дылԥылеит
Саломе Зурабишвили ЕАШ аконгресс ахаҭарнакратә палата аспикер Ненси Пелоси дылԥылеит

ЕАШ визитла иҟоу Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили, авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, аконгресс ахаҭарнакратә палата аспикер Ненси Пелоси дылԥылеит.

Ненси Пелоси Саломе Зурабишвили Капитоли ахыбраҿ длыдылкылеит.

Қырҭтәыла ахада лпрессмаҵзура аинформациа ала, Саломе Зурабишвилии Ненси Пелоси арегион аҟны иҟоу аҭагылазаашьеи Урыстәыла Украина иаҿагыланы иалагаз аибашьреи рыхцәажәеит.

Қырҭтәыла ахада Ненси Пелоси иҭабуп ҳәа лалҳәеит ЕАШ ахаҭарнакратә палата “Қырҭтәыла адгыларатә акт” ахьаднакылазы азы.

Қырҭтәыла ахада ЕАШ ахаҭарнакратә палата аспикер Қырҭтәыла импыҵазалоу аҵакырадгьылқәа рҿы иҟоу аҭагылазаашьа изкны аинформациа лылҭан, ауаа рымҵарсреи, ауаҩытәыҩса изинқәа реилагара афактқәеи шынагӡо иазгәалҭеит.

Аиԥылараҿ аганқәа ирыхәаԥшит Қырҭтәыла Европатәи евроатлантикатәи аинтеграциа аперспективақәеи, Украинеи, Молдовеи Қырҭтәылеи ирласу ҵасла Евроеидгыла алаларазы акандидат тәыла астатус анашьаразы иҟаҵоу аҳәареи.

Акомментари аҟаҵара