Саломе Зурабишвили – Ахада Ердоҕан иеиҭалхра идысныҳәалоит, Қырҭтәылеи Ҭырқәтәылеи аиҩызара ҕәҕәа рыбжьоуп, абри апартниорра иаҳа арҕәҕәаразы аусеицура анагӡара сахыццакуеит
Саломе Зурабишвили – Ахада Ердоҕан иеиҭалхра идысныҳәалоит, Қырҭтәылеи Ҭырқәтәылеи аиҩызара ҕәҕәа рыбжьоуп, абри апартниорра иаҳа арҕәҕәаразы аусеицура анагӡара сахыццакуеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Ҭырқәтәыла ахада  Реџьеп Таип Ердоҕан иеиҭалхра идылныҳәалеит.

Асоциалтә аҳа  „Твиттер“ аҿы Зурабишвили ишылҩыз ала,  ҩ-тәылак рпартниорра иаҳа арҕәҕәаразы аусеицура анагӡара дахыццакуеит.

„Ахада Ердоҕан иеиҭалхра идысныҳәалоит, Қырҭтәылеи Ҭырқәтәылеи аиҩызара ҕәҕәа рыбжьоуп, абри апартниорра иаҳа арҕәҕәаразы аусеицура анагӡара сахыццакуеит “, – илҩит Саломе Зурабишвили.