Саломе Зурабишвили - Анапхгара аҵыхәтәантәи шанс рымоуп ауааԥсыреи дареи ирыбжьоу атыша арҭәаразы, ирдырбарц иҭаҩым аурыс мчы шракәым
Саломе Зурабишвили - Анапхгара аҵыхәтәантәи шанс рымоуп ауааԥсыреи дареи ирыбжьоу атыша арҭәаразы, ирдырбарц иҭаҩым аурыс мчы шракәым

Анапхгара аҵыхәтәантәи шанс рымоуп ауааԥсыреи дареи ирыбжьоу атыша арҭәаразы, ирдырбарц иҭаҩым аурыс мчы шракәым, – илҳәеит Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили CNN аефир аҿы.

Саломе Зурабишвили лажәақәа рыла, Қырҭтәыла акандидат статус аиуразы аӡбара аназыԥшу аамҭазы, иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа рҭаҩразы зда ԥсыхәа аныҟам аамҭазы, ари азакәанԥҵара ацәыргара урыстәылатәи аполитика аинтересқәа рыдгылара еиԥшуп.

„Ажәлар рыбжьы ахәаҽра рҭахуп. Ажәлар аҳәара заҵәык ауп ирымоу – ахатә позициа змам азакәан архынҳәра. Абри еиԥш аамҭазы анапхгара аҵыхәтәантәи шанс рымоуп ауааԥсыреи дареи ирыбжьоу атыша арҭәаразы, ирдырбарц иҭаҩым аурыс мчы шракәым“, – илҳәеит Саломе Зурабишвили.