Саломе Зурабишвили - Амилаҭтә аиқәшаҳаҭра аус насыгӡоит, ари сқьынцыцраӡам, ауаа рыҳәароуп
Саломе Зурабишвили - Амилаҭтә аиқәшаҳаҭра аус насыгӡоит, ари сқьынцыцраӡам, ауаа рыҳәароуп

Шәантәылантә даҽазнык исҳәар сҭахуп, амилаҭтә аиқәшаҳаҭра аус насыгӡоит, ари сқьынцыцраӡам, ауаа рыҳәароуп, – илҳәеит Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Местиатәи амузеи аҟны данықәгылоз.

“Иахьа атәылаҿ иҟоу аполитикатә фон ҳаззегьы ҳаргәамҵуеит, уи адкылашьа амам. Убри аҟынтә амилаҭтә аиқәшаҳаҭра аҵак ду амоуп.

Шәантәылантә даҽазнык исҳәар сҭахуп, амилаҭтә аиқәшаҳаҭра аус насыгӡоит, ари сқьынцыцраӡам, ауаа рыҳәароуп! Ауаа аҭынчра рҭахуп, уи атәыла арӷәӷәара алшоит,” – илҳәеит ахада Саломе Зурабишвили.