Саломе Самадашвили лхаҭа Шарль Мишель идокумент лнапы аҵалҩуеит
Саломе Самадашвили лхаҭа Шарль Мишель идокумент лнапы аҵалҩуеит

«Иаку амилаҭтә ҵысра» алахәыла  Саломе Самадашвили  Шарль Мишель апартиақәа ирыдигалаз адокумент лнапы аҵалҩуеит.  Самадашвили ари атәы аалыцҳаит Орбелианиаа рхан аҿы. Иахьа уаҟа адокумент анапаҵаҩра мҩаҧысуеит.

Иахьа  «Амилаҭтә ҵысра» аполитхеилак аилатәара мҩаҧган,  апартиа алахәылацәа аконкреттә аӡбара рыдрымкылеит. Дара ишырҳәаз ала, апартиа ахьӡала адокумент инапы аҵаиҩроуп Ника Мелиа.