Саломе Самадашвили – Атәыла ахада апартиақәа  хаз-хазы дырҧыларц лгәы иҭоуп
Саломе Самадашвили – Атәыла ахада апартиақәа  хаз-хазы дырҧыларц лгәы иҭоуп

«Атәыла ахада Саломе Зурабишвили  апартиақәа  хаз-хазы дырҧыларц лгәы иҭоуп,  сара абри аҩыза аиҧыларақәа рылахәызаара сазыхиоуп», — илҳәеит аоппозициатә депутат Саломе Самадашвили.

«Уажәтәи аетап азы алҵшәақәа рылацәажәара уадаҩуп,  избанзар,  «Ақырҭуа гәахәтәы» иҟарҵо аҳәамҭақәа ҳаҳауеит, атәылаҿы акризис шыҟоу,  аиҿцәажәара ишалагатәу  еилыркаауеит ҳәа сыҟам.  Атәыла ахада лпозициа сгәы шьҭнахуеит. Лара иаҵшьны иазгәалҭеит ари апроцесс иаартны имҩаҧгатәуп, изакәызаалак заанаҵтәи аҳәарақәа иқәмыргылакәа аиҿцәажәара ҳалагароуп ҳәа. Атәыла ахҧатәи ахадагьы ари аинициатива игәаҧхеит. Аха,  «Ақырҭуа гәахәтәы» ари апроцесс иазыхиоуп ҳәа сыҟам, — илҳәеит Саломе Самадашвили.

 

Акомментари аҟаҵара