Русҭавели амҩаду аҿы акциа алахәылацәа амашьына ирблит [афото]
Русҭавели амҩаду аҿы акциа алахәылацәа амашьына ирблит [афото]

Русҭавели амҩаду аҿы акциа алахәылацәа амашьына ирблит. Азакәанхьчаҩцәа амцы дырцәеит аӡыршәга ала. Аха амашьына еиҭах абылра алагеит.

Уажәы Русҭавели амҩаду аҿы амитинг алахәылацәа гәыԥҩык аанхеит. Аҭыԥ аҿы иҟоуп азкра ҷыдақәа змоу агәып.

Агәыҷ ҷыда акциа алахәылацәа реимырпразы рзы аладырхәит аӡыршәга, иара убас алаӷырӡаагага агаз.