"Роитер" - Израиль Урыстәыла абаза ааигәара, Сириа аракетатә жәылара мҩаԥнагеит
"Роитер" - Израиль Урыстәыла абаза ааигәара, Сириа аракетатә жәылара мҩаԥнагеит

“Роитер” аинформациа ала, Израиль Урыстәыла абаза ааигәара, Сириа аракетатә жәылара мҩаԥнагеит. Агентра аинформациа ала, Израиль хықәкыс аман  џьамтәылатәи арратә обиект ахырхарҭала ажәылара амҩаԥгара. Ари аты “Роитер” ахь ааицҳаит Израиль аԥшыхәра ахаҭарнак.

Даҽа хырхарҭа -Шьамтәыла аҳҭнықалақь Дамаск аҩада-мрагыларатәи ахәҭа, уа про-Џьамтәыла арадикалтә гәыԥ “Ҳезболла” аибашьцәа рҽырҵәахуан. Шьамтәылатәи ар рдыррақәа рыла, ажәылараан иҭахуеит хҩык арратә маҵзуҩцәа