Римтәи Папа  - Ақырҭуаа иаҳа иҭбаау алшарақәа рықәнагоуп, ақырҭуа жәлар ркультуреи рдинхаҵареи абзоурала ауадаҩрақәа зегьы ирхысит
Римтәи Папа  - Ақырҭуаа иаҳа иҭбаау алшарақәа рықәнагоуп, ақырҭуа жәлар ркультуреи рдинхаҵареи абзоурала ауадаҩрақәа зегьы ирхысит

Римтәи Папа  Сулхан-Саба иуниверситет аделегациа алахәылацәа идикылан, ишиҳәаз ала,  алашьцареи ацәымҕреи иаҿагылароуп  аҵареи адинхаҵареи рыла. Ари аинформациа аланарҵәеит «Ватикантәи ажәабжь ҿыцқәа».

Апресс-релиз ишану ала, Римтәи Папа  Ватикан иаҭааиз Қырҭтәыла аделегациа алахәылацәа данырҧылоз, аҵара аҿар рзы иамоу аҵакы дазааҭгылеит.

Апонтифик  Қырҭтәылагьы дахцәажәан, ишазгәеиҭаз ала, ари аҳәынҭқарра қәыҧш аҭоурых ду амоуп.

«Қырҭтәыла аҭоурыхаҿ алашьцарантә алашарахь аиасра аҿырҧштәқәа рацәоуп. Атәым ампыҵахалаҩцәа ржәыларақәа раан ақырҭуа жәлар, ркультуреи рдинхаҵареи абзоурала, ауадаҩрақәа зегьы ирхысуан.   Ақырҭуаа иаҳа иҭбаау алшарақәа рықәнагоуп. Аамҭакала, иҧшӡаӡоу ақырҭуа гуманизм егьырҭ аҭыҧқәа рҿгьы ахә шьатәуп, ақырҭуа ҟазара, амузыкеи егьырҭ аформақәеи егьырҭ акультурақәа рҟны аилаҵәарала иаҳа ибеиахоит.  Ҿырҧштәык ҳасабала, абраагьы алашара схы иасырхәоит, избанзар, алашара баша ацәырҵраз акәӡам изаҧҵоу, уи аҧҵоуп акәша -мыкәша иҟоу зегьы арлашаразы. Акультурагьы убасҵәҟьоуп ишыҟоу, уи аҳәаақәа зегьы арҭбаауеит», — иҳәеит Римтәи Папа.