Рикард Озвиак - Еврокомиссиа арҭбаара иазку аҳасабырба аус адулара алагеит, уи ала Украинеи Молдовеи рыдкыларазы  аилацәажәарақәа ралагареи, Қырҭтәыла акандидат стаус анашьареи рзы арекомендациа ҟарҵоит
Рикард Озвиак - Еврокомиссиа арҭбаара иазку аҳасабырба аус адулара алагеит, уи ала Украинеи Молдовеи рыдкыларазы аилацәажәарақәа ралагареи, Қырҭтәыла акандидат стаус анашьареи рзы арекомендациа ҟарҵоит

Еврокомиссиа арҭбаара иазку аҳасабырба аус адулара алагеит, уи жьҭааразы цәыргахоит, – иҩит “Арадио ахақәиҭра” ажурналист Рикард Иозвиак.

Иозвиак ишазгәеиҭо ала, аасабырбаҿ уи ала Украинеи Молдовеи рыдкыларазы аилацәажәарақәа ралагареи, Қырҭтәыла акандидат стаус анашьареи рзы арекомендациа ҟарҵоит, аха ари азҵаара адкыларазы 27 алахәыла-тәыла рконсенсус аҭаххоит.