Реџьеп Таип Ердоҕан  - Владимир Путин мшаҧы  27 рзы Ҭырқәтәыла даҭаар ҟалап
Реџьеп Таип Ердоҕан  - Владимир Путин мшаҧы  27 рзы Ҭырқәтәыла даҭаар ҟалап

Урыстәыла ахада Владимир Путин мшаҧы  27 рзы Ҭырқәтәыла даҭаар ҟалап. Ари атәы ааицҳаит Ҭырқәтәыла ахада Реџьеп Таип Ердоҕан.

Иара иажәақәа рыла, Урыстәыла ахада, хаҭала, мамзаргьы, онлаин арежимаҿ     «Росатом» ала иргылаз атомтә афымцастациа «Аккуиу» аартратә уснагӡатә ихы алаирхәоит