Реџьеп Таип Ердоҕан - Иракли Кобахиӡеи ақырҭуа делегациеи Анкара ахьрыдыскыло даараӡа сгәы иаахәоит, иахьа аҩыза-тәылақәа рлидерцәа еиԥылан, хырҳагара злаз аиҿцәажәара ҳаман
Реџьеп Таип Ердоҕан - Иракли Кобахиӡеи ақырҭуа делегациеи Анкара ахьрыдыскыло даараӡа сгәы иаахәоит, иахьа аҩыза-тәылақәа рлидерцәа еиԥылан, хырҳагара злаз аиҿцәажәара ҳаман

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡеи ақырҭуа делегациеи Анкара ахьрыдыскыло даараӡа сгәы иаахәоит. Ҳҩыза гәакьа, ақырҭуа жәлар Ахьыԥшымра амш заанаҵы рыдысныҳәалар сҭахуп, – иҳәеит Ҭырқәтәылатәи ареспублика ахада Реџьеп Таип Ердоҕан Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡеи иареи еицымҩаԥыргаз апресс-конференциа аҿы.

“Иахьа аҩыза-тәылақәа рлидерцәа еиԥылан, хырҳагара злаз аиҿцәажәара ҳаман. Даҽазнык шьақәсырӷәӷәеит Қырҭтәыла атерриториатә акзаареи, асуверенитети мышхәбзазареи сышрыдгыло. Иара убас иазгәасҭеит евроатлантикатәи аинститутқәа рахь аинтеграциа амҩаҿ ҳахьшәыдгыло“, – иҳәеит Ердоӷан.