Реџьеп Таип Ердоӷан визитла Азербаиџьан дыҟоуп
Реџьеп Таип Ердоӷан визитла Азербаиџьан дыҟоуп

Ҭырқәтәыла ахада Реџьеп Таип Ердоӷан визитла Азербаиџьан дыҟоуп.

Азербаиџьантәи аихқәа ишаарыцҳаз, уажәы Ердоӷани Ильҳам Алиеви ишиашоу реиԥылара мҩаԥысуеит.

Ҭырқәтәыла ахадеи иԥшәмаԥәҳыси Азербаиџьан иаха иаҭааит. Реџьеп Таип Ердоӷан Азербаиџьан Аҩадатәи Кипр аҟынтә даҭааит. Аинаугурациа ашьҭахь ари Ердоӷан раԥхьаӡатәи ивизитуп.