Реџьеп Таип Ердоӷан аофициалла шьақәирӷәӷәеит апрезиденттәи апаралменттәи алхрақәа лаҵара 14 рзы шымҩаԥгахо
Реџьеп Таип Ердоӷан аофициалла шьақәирӷәӷәеит апрезиденттәи апаралменттәи алхрақәа лаҵара 14 рзы шымҩаԥгахо

Ҭырқәтәыла ахада Реџьеп Таип Ердоӷан аофициалла шьақәирӷәӷәеит апрезиденттәи апаралменттәи алхрақәа лаҵара 14 рзы шымҩаԥгахо. Бурса, адгылаҩцәа рҟны аиԥылараҿ Ердоӷан ишааицҳаз, аҿар алхрақәа активла рхы шаладырхәо дақәгәыӷуеит.

Мраҭашәаратәи аихқәа ишаарыцҳаз, ауаажәларратә гәаанагара инақәыршәаны, Ердоӷан изы ҩажәа шықәса ирылагӡаны анапгарахь иҟазараан раԥхьаӡа апарламенттәи апрезиденттәи алхрақәа зегь реиҳа иуадаҩу ԥышәас ҟалоит.

Ҭырқәтәыла апрезиденттәи апарламенттәи алхрақәа рашәара 18 рзы имҩаԥысыр акәын, аха Ҭырқәтәыла ахада Реџьеп Таип Ердоӷан уаанӡа иҟаиҵаз аҳәамҭала, алхрақәа ррыцхә ԥсахыр ҟаларын.