Рати Брегаӡе  - Иашьашәалоу амедицинатә аихшьаалеи амедперсонал рықәшаҳаҭреи анҳаулак, Михаил Саакашвили  Русҭавтәи №12 аусбарҭашҟа диаагоит
Рати Брегаӡе  - Иашьашәалоу амедицинатә аихшьаалеи амедперсонал рықәшаҳаҭреи анҳаулак, Михаил Саакашвили  Русҭавтәи №12 аусбарҭашҟа диаагоит

«Иашьашәалоу амедицинатә аихшьаалеи амедперсонал рықәшаҳаҭреи анҳаулак, Михаил Саакашвили  Русҭавтәи апенитенциартә усбарҭа ҷыда  №12 ашҟа диаагоит», — иҳәеит аиустициа аминистр Рати Брегаӡе апленартә аилатәараҿы  «аминистрцәа рсааҭ» аҳәаақәа ирҭагӡаны данықәгылоз.

Рати Брегадзе ишиҳәаз ала,  азакәан аҿаҧхьа ауааҧсыра зегьы зинла еиҟароуп, конкретла апенитенциатә системаҿы уи иаанагоит абандаҩцәа зегьы рзинқәа ихьчазароуп ҳәа.

«Азакәан аҿаҧхьа ауааҧсыра зегьы зинла еиҟароуп,  конкретла, апенитенциартә системаҿы уи иаанагоит абандаҩцәа зегьы рзинқәа ихьчазароуп ҳәа. Азакәанеилагара афакт ҟалар, абаандаҩы цыҧхьаӡа, ҧасатәи истатус иахьыҧшымкәа, аӡбарҭа дадҵаалар илшоит.

Иашьашәалоу амедицинатә аихшьаалеи амедперсонал рықәшаҳаҭреи анҳаулак, Михаил Саакашвили аханатә дахьыҟаз   Русҭавтәи апенитенциатә усбарҭа  №12 ашҟа диаагоит», — иҳәеит Брегаӡе.

 

Акомментари аҟаҵара