Рашәара 5-6 рзы иҟалаз ахҭысқәа ҭызҵаауа аамҭалатәи акомиссиа аԥҵаразы жәабран 14 рзы абиуро еилатәара ақәҵара апроект адыргалоит
Рашәара 5-6 рзы иҟалаз ахҭысқәа ҭызҵаауа аамҭалатәи акомиссиа аԥҵаразы жәабран 14 рзы абиуро еилатәара ақәҵара апроект адыргалоит

2021 шықәса рашәара 5-6 рзы аҭыԥ змаз ахҭысқәа ҭызҵаауа аамҭалатәи акомиссиа аԥҵаразы жәабран 14 рзы абиуро еилатәара ақәҵара апроект адыргалоит.

Акомиссиа аԥҵара “Ареформақәа ргәыԥ” идҵаны иқәнаргылоит. Ақәҵара апроект аҿы ишану ала, акомиссиа аусура хықәкыс амоуп рашәара 5-6 рзы Қарҭ аҭыԥ змаз ахҭысқәа, ҷыдала атәылауаа рконституциатә зинқәа реилагара, аих рхаҭарнакцәеи атәылауааи мчымхарыла рықәныҟәареи, ақәылареи.

Арегламент инақәыршәаны, акомиссиа аԥҵаразы 50-ҩык адепутатцәа рыбжьы аҭахуп.

Акомментари аҟаҵара