"Ранина" ашәаҳәаратә конкурс аҿы аиааира игеит Андриа Ԥуткараӡе
"Ранина" ашәаҳәаратә конкурс аҿы аиааира игеит Андриа Ԥуткараӡе

Қырҭтәыла Актәи аканал аефир аҿы апроект “Ранина” афинал мҩаԥган.

“Ранина” ашәаҳәаратә конкурс абжьбатәи сезон аҿы аиааира игеит Андриа Ԥуткараӡе.

Апроект афинал аҿы иқәгылеит Андриа Ԥуткараӡе, Барбаре Моргошиа, Сандро Гургениӡе.