Рада аӡбамҭа инақәыршәаны, Украина аибашьратә ҭагылазаашьа нагӡоуп абҵара 21-нӡа
Рада аӡбамҭа инақәыршәаны, Украина аибашьратә ҭагылазаашьа нагӡоуп абҵара 21-нӡа

Иреиҳаӡоу Рада аӡбамҭа инақәыршәаны, Украина аибашьратә ҭагылазаашьа нагӡоуп абҵара 21-нӡа. Иара убас Украина азакәанԥҵаратә аиҿҵаара амобилизациа аҿҳәара анагӡара адгылеит.

Аҩдокументк Украина ахада идҵала Иреиҳаӡоу Рада алагалан нанҳәа 12 рзы.

Украина арратә ҭагылазаашьа рылаҳәан 2022 шықәса жәабран 24 рзы.

Акомментари аҟаҵара