Қобулеҭи аԥыҭ змаз аҳауатә лышәшәақәа рылҵшәақәа рликвидациатә усурақәа мҩаԥысуеит
Қобулеҭи аԥыҭ змаз аҳауатә лышәшәақәа рылҵшәақәа рликвидациатә усурақәа мҩаԥысуеит

Қобулеҭи аԥыҭ змаз аҳауатә лышәшәақәа рылҵшәақәа рликвидациатә усурақәа мҩаԥысуеит.

Аҭыԥантәи ахадара иашьашәалоу амаҵзурақәа арыцқьаратә усурақәа нарыгӡоит.

Ақәаршаҩы амзызла аӡиас Аҷҟәа хыҵын, ақалақь аԥхасҭа ду азаанагеит. Қыҭақәак рҿы адгьыл ҳәазеит.

Аҭыԥ ахь инеит Қоблеҭ ахада, Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзуреи, ахадареи амҩатә департаменти рхаҭарнакцәа.