Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи рҳәааҿ адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи рҳәааҿ адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи рҳәааҿ адгьылҵысра ҟалеит

Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  00:56 рзы.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, адгьылҵысра  2.9 (ML) магнитуда амч аман.

Акомментари аҟаҵара