Қырҭтәыла жәларбжьаратәи атуристтә ацәыргақәҵаҿ аԥшәма-тәыла астатус аиуит
Қырҭтәыла жәларбжьаратәи атуристтә ацәыргақәҵаҿ аԥшәма-тәыла астатус аиуит

Қырҭтәыла ITB Berlin 2023 жәларбжьаратәи атуристтә ацәыргақәҵаҿ аԥшәма-тәыла астатус аиуит

Атуризм азы амилаҭтә администрациа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, 2023 шықәсазы Қырҭтәыла ITB Berlin жәларбжьаратәи атуристтә ацәыргақәҵа аԥшәма-тәыла астатус ала аҽалархәра адунеи аҿы ҳтәыла атуристтә хырхарҭақәа рӡыргаразы алшара ду ауп.

Аԥшәма-тәыла астатус иабзоураны, Қырҭтәыла 200 000-ҩык авизитерцәа, урҭ рыбжьара 100000-ҩык абизнес-визитерцәа атуристтә аалыҵ рызцәырнагоит.