Қырҭтәыла Словениа иацлабуеит Адунеи ачемпионат агәыҧ  F аматч хадаҿы  - Қырҭтәыла Актәи аканал арепортаж  #1TVSPORT
Қырҭтәыла Словениа иацлабуеит Адунеи ачемпионат агәыҧ  F аматч хадаҿы  - Қырҭтәыла Актәи аканал арепортаж  #1TVSPORT

Нанҳәа 28 рзы Қырҭтәыла аизга Словениа аизга иацлабуеит.

Иахьа Адунеи ачемпионат агәыҧ  F аматч  хада мҩаҧысуеит.  Иахьа еилкаахоит ари агәыҧаҿ актәи аҭыҧ аанызкыло.

Қырҭтәыла Актәи аканали «Қырҭтәыла арадиои» ишәыднагалоит ишиашо ицо арепортаж.  Аматч иалагоит қарҭтәи аамҭала асааҭ  15:30 рзы.