Қырҭтәыла иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәа абизнес администрациазы абакалавртә ԥшьышықәсатәи  программа, хышықәсатәи программала ирԥсахыр рылшоит
Қырҭтәыла иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәа абизнес администрациазы абакалавртә ԥшьышықәсатәи программа, хышықәсатәи программала ирԥсахыр рылшоит

Қырҭтәыла Аҵара аминистрра аӡбарала, Қырҭтәыла иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәа абизнес администрациазы абакалавртә ԥшьышықәсатәи программа, хышықәсатәи программала рыԥсыхырц рылшоит.

Иашьашәалоу аԥсахра алалеит Аҵара аминистр 2019 шықәса цәыббра 30 рзтәи аӡбамҭа.
Уаанӡа абакалавртә хышықәсатәи апрограмма аҭалара рылшон аҟазара ахырхарҭа астудентцәа мацара.