Қырҭтәыла иҟоу Америкатә ацҳаражәҳәара Аҳәынҭқарратә инспектор изку азакәан иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит
Қырҭтәыла иҟоу Америкатә ацҳаражәҳәара Аҳәынҭқарратә инспектор изку азакәан иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит

Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәара Аҳәынҭқарратә инспектор изку азакәан иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит.

«Иҳаҩсыз амчыбжь азы анапхгаратә партиа,  аҳасабырбаразы аиҳабыра  ирықәыз аҧхықәра еилаганы,  аполициа ала амчылара афактқәа реилыргареи адыррақәа рымаӡа ахьчареи изуалу  Аҳәынҭқарратә инспектор имаҵзура аҧырхит; «Азеиҧш аӡбарҭақәа ирызку» азакәан аҧсахрақәа алагаланы,  аӡбаҩцәа рхьыҧшымра иаҧырхагахеит. Абас ирласны, иахәҭоу аконсультациақәа мҩаҧымгакәа аҧсахрақәа рыдкылара заҭахыз иазкны ажәлар иҵаҵгәырку аргументқәа рызцәыргамызт.

Зыӡбахәы ҳәоу азакәанҧҵаратә ҧсахрақәа рыдкылара апроцесс аартымызт,  анализ рызумызт,  уи даараӡа ҳаргәамҵуеит. Анапхгаратә партиа лабҿаба аанарҧшит аиҳабыра русушьа ихьыҧшымкәа ахылаҧшреи даҽа гәаанагарак аарҧшреи ахьырхәра ма аусура амхра шахылҵуа.

Америка есымша Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҭышәынтәалареи иадгылоит ашәарҭадареи аекономикатә аҿиареи аусхкқәа рҿы еиуеиҧшым кыраамҭатәи апрограммақәа рыла. Иҕәҕәоу адемократиатә институтқәеи азакәан аиаҳаӡареи  — аурыс агрессиантә Қырҭтәыла ахьчаразы иреиҕьу хархәагоуп.  Аӡбаратә система,  ахылаҧшратә усбарҭақәа уҳәа,  адемократиатә институтқәа рырҧсыҽра НАТОи Евроеидгылеи рахь Қырҭтәыла алалара иаҧырхагоуп», — иануп Америка ацҳаражәҳәара аҳәамҭаҿы.

Ҧхынҷкәын 30 рзы Қырҭтәыла апарламент ишьақәнарҕәҕәеит «Аҳәынҭқарратә инспектор имаҵзура» иазку азакәанпроект.

 

Акомментари аҟаҵара