Қырҭтәылаҟа "Фаизер" алаҵа ааргеит
Қырҭтәылаҟа "Фаизер" алаҵа ааргеит

Қырҭтәыла “Фаизер” алаҵа ааргеит, – ари атәы аарыцҳаит Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә.

Алаҵа аҟаҵаразы арегистрациа иахьа, асааҭ 15:00 рзы иалагоит, авакцинациа апроцесс – ԥхынгәы 16 инаркны

pfizer ала авакцинациазы ҩдозак аҭахуп, аинтервал –  21-28 мшы.

pfizer ала авакцинациазы аҭаҩра ҟалоит апортал  booking.moh.gov.ge аҿы.

Алаҵа иазку аконсультациа аиура ҟалоит аҭелла 144-3.

Қырҭтәыла аиуеит pfizer 1000350 адозақәа.

Акомментари аҟаҵара