Қырҭтәыла даҽа адгьылҵысрак ҟалеит
Қырҭтәыла даҽа адгьылҵысрак ҟалеит

Қырҭтәыла даҽа адгьылҵысрак ҟалеит.

Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  09:10 рзы.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррала, уажәазы адгьылҵысра аепицентр Самеба ақыҭа иазааигәан.

Адгьылҵысра  4.5 (ml) амч аман.

Уаанӡа, қарҭтәи аамҭала асааҭ 07:36 рзы  4.8 магнитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит.