Қырҭтәыла-азербаиџьантәи аҳәаа иазааигәаны адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла-азербаиџьантәи аҳәаа иазааигәаны адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла-азербаиџьантәи аҳәаа иазааигәаны адгьылҵысра ҟалеит.

Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  03:48 рзы.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррала, адгьылҵысра  4,3 (ML)  амч аман.

Акомментари аҟаҵара