Қырҭтәыла Ауаажәларратә дырраҭара ашәаҳәаратә конкурс   «Евровизиа» аҿы амилаҭатә жиури иқәдыргылаз ахәшьара иазкны  аҳәамҭа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Ауаажәларратә дырраҭара ашәаҳәаратә конкурс   «Евровизиа» аҿы амилаҭатә жиури иқәдыргылаз ахәшьара иазкны  аҳәамҭа аланарҵәеит

Ашәаҳәаратә конкурс  «Евровизиа» аҿы Қырҭтәыла амилаҭатә жиури Украина иреиҳаӡоу ахәшьара, 12 абаллқәа азықәыргыланы, актәи аҭыҧ анаршьеит.  Уи зыршаҳаҭуа анотариустә официалтә документ иҟоуп, ари адокумент  аконкурс  «Евровизиа» аиҿкааҩцәа ирызцәыргоуп.

Ауаажәларратә дырраҭара анапхгара  аконкурс  «Евровизиа» аиҿкааҩцәа рҟны ари азҵаара адетальқәа реилкаара иаҿуп.

Ауаажәларратә дырраҭара даҽазнык Украина аиааира адырныҳәалоит.