Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра -  Австралиантә иааз аҧҳәыс лыҧсра  афакт азы аусеилыргара мҩаҧысуеит хықәкыла ауаҩшьра ахәҭаҷ ала
Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра -  Австралиантә иааз аҧҳәыс лыҧсра  афакт азы аусеилыргара мҩаҧысуеит хықәкыла ауаҩшьра ахәҭаҷ ала

Австралиантә иааз аҧҳәыс лыҧсра афакт азы аусеилыргара мҩаҧысуеит Қырҭтәыла ашьауҕатә закәанеидкыла 108-тәи ахәҭаҷ ала, хықәкыла ауаҩшьразы.

«Азинхьчаҩцәа ацәгьауаҩ иҧшаареи иаанкылареи азыҳәан активла аусеилыргаратә уснагӡатәқәа мҩаҧыргоит», — ирҳәеит Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрраҿы.

Иацы, Мҭаҵминда ашьхаҿ иҟоу апарк иаҧну аҵакырадгьыл аҿы Австралиа атәылауаҩ дыҧсны дырбеит.