Қырҭтәыла ацентртә алхратә комиссиа хада заанаҵтәи адыррақәа рыла, уажәазы «Ақырҭуа гәахәтәы» 48.15%, «Амилаҭтә ҵысра» -27.14%, «Европатәи Қырҭтәыла» - 3.78% абжьқәа роуит
Қырҭтәыла ацентртә алхратә комиссиа хада заанаҵтәи адыррақәа рыла, уажәазы «Ақырҭуа гәахәтәы» 48.15%, «Амилаҭтә ҵысра» -27.14%, «Европатәи Қырҭтәыла» - 3.78% абжьқәа роуит

Қырҭтәыла ацентртә алхратә комиссиа хада заанаҵтәи адыррақәа рыла, уажәазы «Ақырҭуа гәахәтәы» 48.15%, «Амилаҭтә ҵысра» -27.14%, «Европатәи Қырҭтәыла» – 3.78% абжьқәа роуит.

Уажәазы 3 847  алхырҭақәа рҟынтә  абжьқәа рыԥхьаӡеит.

Апартиақәа абарҭ алҵшәақәа рымоуп:

Ақырҭуа гәахәтәы  —  адемократиатә Қырҭтәыла  — 48.15% (926 959 бжьы); «Амилаҭтә ҵысра» — – 27.14% (522 463  бжьы); «Европатәи Қырҭтәыла» —  3.78% (72 752 бжьы); «Апатриотцәа ралианс» —  3.14% (60 493 бжьы); «Лело» — 3.15% (60 691 бжьы); «Аҕмашенебели истратегиа» — 3.15% (60 592 бжьы)%; «Гирчи» — 2.89 % (55 600 бжьы); «Алеко Елисашвили — Атәылауаа» — 1.33% (25 534  бжьы); «Алеибористтә партиа» —  1% (19 281 бжьы).

Егьырҭ апартиақәа наӡынакгьы рмоуит.